Giải câu 3 bài 16: Luyện tập Liên kết hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 3.(Trang 76 SGK)

Cho dãy oxit sau đây: Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7.

Dựa vào giá trị hiệu đọ âm điện của 2 nguyên tử trong phân tử hãy xác định loại liên kết trong từng phân tử oxit ( tra giá trị độ âm điện ở bảng 6, trang 45).

Bài làm:

Hiệu độ âm điện của Na2O, MgO, Al2O3 lần lượt là 2,51, 2,13, 1,83.

=>Liên kết ion

Hiệu độ âm điện của SiO2, P2O5, SO3 lần lượt là 1,54, 1,25, 0,86.

=>Liên kết cộng hóa trị có cực

Hiệu độ âm điện của Cl2O7 là 0,28

=>Liên kết cộng hóa trị không cực

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021