Giải câu 3 bài 21: Khái quát về nhóm Halogen

  • 1 Đánh giá

Câu 3 : Trang 96 sgk hóa 10

Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các đơn chất halogen (F2, Cl2, Br2, I2)?

A. Ở điều kiện thường là các chất khí.

B. Có tính oxi hóa mạnh .

C. Vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

D. Tác dụng mạnh với nước.

Bài làm:

Đáp án B:

  • Các đơn chất halogen (F2, Cl2, Br2, I2) đều có tính oxi hóa mạnh giảm dần từ flo đến iot.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021