Giải câu 6 bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học6

  • 1 Đánh giá

Câu 6 : Trang 167 sgk hóa lớp 10

Hệ cân bằng sau xảy ra trong một bình kín:

CaCO3(r) ⥩ CaO(r) + CO2(k), ∆H > 0

Điều gì sẽ xảy ra nếu thực hiện một trong những biến đổi sau?

a) Tăng dung tích của bình phản ứng lên.

b) Thêm CaCO3 vào bình phản ứng.

c) Lấy bớt CaO khỏi bình phản ứng.

d) Thêm ít giọt NaOH vào bình phản ứng.

e) Tăng nhiệt độ.

Bài làm:

Xét cân bằng:

CaCO3(r) ⥩ CaO(r) + CO2(k), ∆H > 0

a) Khi tăng dung tích của bình phản ứng lên: Áp suất chung giảm, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận.

b) Khi thêm CaCO3 vào bình phản ứng: không ảnh hưởng đến cần bằng.

c) Lấy bớt CaO khỏi bình phản ứng: không ảnh hưởng đến cần bằng.

d) Thêm ít giọt NaOH vào bình phản ứng: CO2 tác dụng với dung dịch NaOH => Nồng độ CO2 giảm => Do đó, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

e) ∆H > 0 =>phản ứng thu nhiệt=> tăng nhiệt độ làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021