Giải câu 1 bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 1.(Trang 51 SGK)

Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X, A, M, Q lần lượt là 6, 7, 20, 19.

Nhận xét nào sau đây đúng ?

A. X thuộc nhóm VA.

C. M thuộc nhóm IIB.

B. A, M thuộc nhóm IIA.

D. Q thuộc nhóm IA.

Bài làm:

Đáp án D

Dựa vào số hiệu nguyên tử của các nguyên tố ta biết được: X: nhóm IVA; A: thuộc nhóm VA; M: thuộc nhóm IIA và Q thuộc nhóm IA

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021