Giải câu 7 bài 17: Phản ứng oxi hóa khử

  • 1 Đánh giá

Câu 7. (Trang 82 SGK)

Cần bao nhiêu gam đồng để khử hoàn toàn lượng ion bạc có trong 85 ml dung dịch AgNO3 0,15M ?

Bài làm:

nAgNO3 = 0,085. 0,15 = 0,01275 (mol)

PTHH: Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

(mol) 0,006375 0,01275

Khối lượng đồng tham gia phản ứng là:

mCu = 0,006375 . 64 = 0,408 (g)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021