Giải câu 5 bài 13: Liên kết cộng hóa trị

  • 1 Đánh giá

Câu 5.(Trang 64/sgk)

Dựa vào hiệu độ âm điện các nguyên tố, hãy cho biết có loại liên kết nào trong các chất sau đây : AlCl3, CaCl2, CaS, Al2S3?

(Lấy giá trị độ âm điện của các nguyên tố ở bảng 6 trang 45)

Bài làm:

Hiệu dộ âm điện CaCl2 là 2, 16 => Liên kết ion.

Hiệu độ âm điện CaS là 1,58 => Liên kết cộng hóa trị có cực.

Hiệu độ âm điện AlCl3 là 1,55 =>Liên kết cộng hóa trị có cực

Hiệu độ âm điện Al2S3 là 0,97 =>Liên kết cộng hóa trị có cực

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021