Câu 5: Cân bằng phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa – khử sau bằng các phương pháp thăng bằng electron

  • 1 Đánh giá

Câu 5 : Trang 101 sgk hóa 10

Cân bằng phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa – khử sau bằng các phương pháp thăng bằng electron :

a) KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

b) HNO3 + HCl → NO + Cl2 + H2O

c) HClO3 + HCl → Cl2 + H2O

d) PbO2 + HCl → PbCl2 + Cl2 + H2O

Bài làm:

Cân bằng phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa – khử sau bằng các phương pháp thăng bằng electron:

a) 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

5 x | 2Cl- → Cl20 + 2e

2 x | Mn+7 + 5e → Mn+2

b) 2HNO3 + 6HCl → 2NO + 3Cl2 + 4H2O

3 x | 2Cl- → Cl20 + 2e

2 x | N+5 + 3e → N+2

c) 2HClO3 + 10HCl → 6Cl2 + 6H2O

5 x | 2Cl- → Cl20 + 2e

1 x | 2Cl+5 + 10e → Cl2

d) PbO2 + 4HCl → PbCl2 + Cl2 + 2H2O

1 x | Pb+4 + 2e → Pb+2

1 x | 2Cl- → Cl20 + 2e

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021