Giải câu 1 bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 82 SGK)

Cho phản ứng : 2Na + Cl2 → 2NaCl

Trong phản ứng này, nguyên tử natri

A. bị oxi hoá.

B. bị khử.

C. vừa bị oxi hoá, vừa bị khử.

D. không bị oxi hoá, không bị khử.

Chọn đáp án đúng.

Bài làm:

Đáp án A.

Trong phản ứng này, nguyên tử Na có số oxi hóa từ 0 lên +1 =>nguyên tử natri bị oxi hoá.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021