Giải câu 7 bài 26: Luyện tập: Nhóm halogen

  • 1 Đánh giá

Câu 7 : Trang 119 sgk hóa 10

Tính khối lượng HCl bị oxi hóa bởi MnO2 biết rằng khí Cl2 sinh ra trong phản ứng đó có thể đẩy được 12,7 I2 từ dung dịch NaI.

Bài làm:

Ta có: nI2 = 12,7/254 = 0,05 (mol)

PTHH: Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2

(mol) 0,05 0,05

=>nCl2 = 0,05 (mol)

4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

(mol) 0,2 0,05

=>Khối lượng HCl cần dùng là: mHCl = 0,2.36,5 = 7,3g

Khối lượng HCl cần dùng là 7,3g

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021