Giải câu 6 bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

  • 1 Đánh giá

Câu 6. (Trang 83 SGK)

Lấy ba thí dụ phản ứng hoá hợp thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử và ba thí dụ phản ứng hoá hợp không là loại phản ứng oxi hoá - khử.

Bài làm:

Phản ứng hoá hợp thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là:

H2 + O2 → H2O

H2 + Cl2 → 2HCl

S + O2 → SO2

Phản ứng hoá hợp không thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử :

CaO + CO2 → СаСОз

K2O + H2O → 2KOH

N2O5 + H2O → 2HNO3

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021