Giải câu 3 bài 26: Luyện tập: Nhóm halogen

  • 1 Đánh giá

Câu 3 : Trang 118 sgk hóa 10

Trong các phản ứng hóa học sau:

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

Brom đóng vai trò gì?

A. Chất khử.

B. Chất oxi hóa.

C. Vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa.

D. Không là chất oxi hóa, không là chất khử.

Chọn đáp án đúng.

Bài làm:

Đáp án B:

Br20 + 2e → 2Br-

=>Brom là chất oxi hóa.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021