Giải câu 3 bài 38: Cân bằng hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 3 : Trang 163 sgk hóa lớp 10

Cân bằng hóa học là gì ? Tại sao nói cân bằng hóa học là cân bằng động?

Bài làm:

Khái niệm: Cân bằng hóa học là trạng thái của phản ứng thuân nghịch khi tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.

Cân bằng hóa học là cân bằng động vì:

  • Khi ở trạng thái cân bằng thì phản ứng vẫn xảy, nhưng tốc độ phản ứng nghịch bằng tốc độ phản ứng thuận (Vth = Vngh).
  • Điều này có nghĩa là trong một đơn vị thời gian số mol chất phản ứng giảm đi bao nhiêu theo phản ứng thuận lại được tạo ra bấy nhiêu theo phản ứng nghịch
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021