Giải câu 1 bài 29: Oxi Ozon

  • 1 Đánh giá

Câu 1 : Trang 127 sgk hóa 10

Hãy ghép cấu hình electron với nguyên tử thích hợp :

Cấu hình electron Nguyên tử

A. 1s22s22p5 a) Cl

B. 1s22s22p4 b) S

C. 1s22s22p63s23p4 c) O

D. 1s22s22p63s23p5 d) F

Bài làm:

A với d) : Nguyên tử flo có Z = 9 nên có câu hình e: 1s22s22p5

B với c) : Nguyên tử oxi có Z = 8 nên có câu hình e : 1s22s22p4

C với b) : Nguyên tử lưu huỳnh có Z = 16 nên có câu hình e : 1s22s22p63s23p4

D với a) : Nguyên tử clo có Z = 17 nên có câu hình e : 1s22s22p63s23p5

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021