Giải câu 1 bài 23: Hidro clorua Axit clohidric và muối clorua

  • 1 Đánh giá

Câu 1 : Trang 106 sgk hóa 10

Cho 20g hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 1g H2 bay ra. Khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam ?

A. 40,5 g

B. 45,5g

C. 55,5g

D. 65.5g

Bài làm:

Đáp án C : 55,5g

Gọi số mol của Mg, Fe trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là x và y (mol):

=>24x + 56y = 20

PTHH:

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

x mol x mol x mol

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

x mol y mol y mol

=> x = y = 0,25

=> = 0,25 x 95 = 23,75g

= 0,25 x 127 = 31,75g

Khối lượng muối clorua trong dung dịch = 23,75 + 31,75 = 55,5g

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021