Giải câu 2 bài 25: Flo Brom Iot

  • 1 Đánh giá

Câu 2 : Trang 113 sgk hóa 10

Đổ dung dịch chứa 1g HBr vào dung dịch chứa 1g NaOH. Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch thu được thì giấy quỳ tím chuyển sang màu nào?

A. Màu đỏ

B. Màu xanh

C. Không đổi màu

D. Không xác định được

Bài làm:

Đáp án B:

PTHH: HBr + NaOH → NaBr + H2O

Ta có: nHBr = 1/81 (mol)

nNaOH = 1/40 (mol)

=>nNaOH > nHBr => Sau phản ứng NaOH dư

Vậy dung dịch thu được làm quỳ tím chuyển xanh.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021