Giải câu 4 bài 5: Cấu hình electron nguyên tử

  • 1 Đánh giá

Câu 4 (Trang 28/SGK). Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13.

a) Xác định nguyên tử khối.

b) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó.

(Cho biết : các nguyên tô cỏ sô hiệu nguyên tử từ 2 đến 82 trong N bảng tuần hoàn thì 1 ≤ N/Z ≤ 1,5)

Bài làm:

  • Gọi tổng số hạt proton, tổng số hạt nơtron, tổng số hạt electron lần lượt là Z, N, E.

Ta có N + Z + E = 13 vì Z = E nên 2Z + N = 13 (1)

2Z + N = 13 ⟶ Z = 6,5 - N/2 nên Z < 6,5.

  • Mặt khác từ nguyên tố số 2 đến 82 trong bảng tuần hoàn thì:

1 ≤ N/Z ≤ 1,5 => N ≤ 1,5Z thay vào (1), ta có:

3,5Z ≥ 13 => Z ≥ 3,7

3,7 ≤ Z ≤ 6,5 (Z nguyên dương)

A = 13 - Z

Nguyên tố có Z = 4, nguyên tử khối là 9.

b) Cấu hình e của nguyên tố có Z = 4: 1s22s2

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021