Giải câu 3 bài 23: Hidro clorua Axit clohidric và muối clorua

  • 1 Đánh giá

Câu 3 : Trang 106 sgk hóa 10

Có các chất sau: axit sunfuric, nước, kaliclorua rắn. Hãy viết phương trình của hóa học của các phản ứng để điều chế hidro clorua

Bài làm:

Phương trình của các phản ứng để điều chế hidro clorua là:

2KCl + H2SO4 đ →(to) K2SO4 + 2HCl

2KCl + H2O →(dpdd ; có m.ngăn) KOH + H2↑ + Cl2

H2 + Cl2 →(as) 2HCl

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021