Giải câu 7 bài 34: Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh

  • 1 Đánh giá

Câu 7 : Trang 147 sgk hóa 10

Có thể tồn tại đồng thời những chất sau trong một bình chứa được không ?

a) Khí hiđro sunfua H2S và khí lưu huỳnh đioxit SO2.

b) Khí oxi O2 và khí Cl2.

c) Khí hiđro iotua HI và khí Cl2.

Giải thích bằng phương trình hóa học của các phản ứng.

Bài làm:

a) Khí hiđro sunfua H2S và khí lưu huỳnh đioxit SO2 không cùng tồn tại trong một bình chứa vì xảy ra phản ứng:

2H2S + SO2 → 3S + 2H2O.

b) Khí oxi O2 và khí Cl2 có thể tồn tại trong một bình chứa vì O2 không tác dụng trực tiếp với Cl2.

c) Khí HI và Cl2 không tồn tại trong cùng một bình chứa vì xảy ra phản ứng: Cl2 + 2HI → 2HCl + I2.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021