Giải câu 9 bài 11: Luyện tập Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 9.(Trang 54SGK)

Khi cho 0,6 g một kim loại nhóm IIA tác dụng với nước tạo ra 0,336 lít khí hiđro (ở đktc). Xác định kim loại đó.

Bài làm:

Gọi kí hiệu, nguyên tử khối của kim loại là M, kim loại M thuộc nhóm IIA nên có hóa trị II.

nH2 = 0,336/22,4 = 0,015 mol

PTHH M + H2O → M(OH)2 + H2 (1)

0,015 0,015

Từ phương trình (1) =>nH2 = nM = 0,015 mol

=>Nguyên tử khối của kim loại M: 0,6/0,015 = 40

Vậy kim loại là Ca.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021