Giải câu 4 bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 4.(Trang 51 SGK)

Dựa vào vị trí của nguyên tố Mg (Z = 12) trong bảng tuần hoàn.

a) Hãy nêu các tính chất sau của nguyên tố:

  • Tính kim loại hay tính phi kim.
  • Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi.
  • Công thức của oxit cao nhất, của hiđroxit tương ứng và tính chất của nó.

b) So sánh tính chất hóa học của nguyên tố Mg (Z = 12) với Na (Z = 11) và Al (Z = 13).

Bài làm:

a)Cấu hình electron của nguyên tử Mg (Z = 12): 1s22s22p63s2.

  • Mg có 2e ở lớp ngoài cùng nên thể hiện tính kim loại.
  • Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi: II
  • Công thức của oxit cao nhất, của hiđroxit tương ứng và tính chất : MgO và Mg(OH)2
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021