Giải câu 6 bài 23: Hidro clorua Axit clohidric và muối clorua

  • 1 Đánh giá

Câu 6 : Trang 106 sgk hóa 10

Sục khí Cl2 qua dung dịch Na2CO3 thấy có khí CO2 thoát ra. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra?

Bài làm:

Khi sục Cl2 qua dung dịch Na2CO3 thì axit HCl được tạo thành, sau đó phản ứng với Na2CO3 tạo khí CO2

Cl2 + H2O → HCl + HClO

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2↑ + H2O

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021