Giải câu 7 bài 32: Hidrosunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit

  • 1 Đánh giá

Câu 7 : Trang 139 sgk hóa 10

Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học chứng minh rằng lưu huỳnh đi oxit và lưu huỳnh trioxit là những oxit axit.

Bài làm:

SO2 và SO3 là các oxit axit vì:

  • SO2 và SO3 tan trong nước tạo thành dung dịch axit.

SO2 + H2O ⥩ H2SO3

SO3 + H2O → H2SO4

  • SO2 và SO3 tác dụng với bazơ tạo 2 muối.

SO2 + NaOH → NaHSO3

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

SO3 + NaOH → NaHSO4

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O.

  • Tác dụng với oxit bazơ

SO2 + CaO → CaSO3

SO3 + Na­2O → Na2SO4.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021