Giải câu 7 bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

  • 1 Đánh giá

Câu 7. (Trang 83 SGK)

Lấy 3 thí dụ phản ứng phân hủy là loại phản ứng oxi hoá - khử và ba thí dụ phản ứng phân hủy không là loại phản ứng oxi hoá - khử.

Bài làm:

Phản ứng phân hủy là phản ứng oxi hoá - khử là:

2KMnO4 →(to) K2MnO4 + MnO2 + O2.

2KClO3 →(to) 2KCl + 3O2

2NaNO3 →(to) 2NaNO2 + 2O2

Phản ứng phân hủy không là phản ứng oxi hoá - khử là:

Zn(OH)2 →(to) ZnO + H2O

СаСОз →(to) CaO + CO2

Fe(OH)2 →(to) FeO + H2O

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021