Giải câu 13 bài 26: Luyện tập: Nhóm halogen

  • 1 Đánh giá

Câu 13 : Trang 119 sgk hóa 10

Khí oxi có lẫn các tạp chất khí là clo. Làm thế nào để lạo bỏ tạp chất đó?

Bài làm:

Để loại bỏ khí clo ta sục hỗn hợp qua dung dịch NaOH, khí clo tác dụng với dung dịch NaOH, ta thu được khí O2

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021