Giải câu 6 bài 3: Luyện tập Thành phần nguyên tử

  • 1 Đánh giá

Câu 6.Trang 18 sgk hóa học 10

Viết công thức của các loại phân tử đồng (II) oxit, biết rằng đồng và oxi có các đồng vị sau :

; $_{29}^{63}\textrm{Cu}$; $_{8}^{16}\textrm{O}$; $_{8}^{17}\textrm{O}$; $_{8}^{18}\textrm{O}$

Bài làm:

Các công thức của đồng (II) oxit có thể có là

Với có các oxit sau: $_{8}^{18}\textrm{O}$; $_{8}^{17}\textrm{O}$; $_{8}^{16}\textrm{O}$

Với có các oxit sau : $_{8}^{18}\textrm{O}$ ;$_{8}^{17}\textrm{O}$ ;$_{8}^{16}\textrm{O}$

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021