Giải câu 6 bài 2: Hạt nhân nguyên tử , nguyên tố hóa học, đồng vị

  • 1 Đánh giá

Câu 6.Trang 14 sgk hóa học 10

Hiđro có nguyên tử khối là 1,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị trong 1ml nước (cho rằng trong nước chỉ có đồng vị và $_{1}^{1}\textrm{H}$)? (Cho khối lượng riêng của nước là 1 g/ml).

Bài làm:

Gọi % đồng vị là x:

[1.(100 - a) + 2a]/100 = 1,008 => x = 0,8; % là 0,8%

m của 1ml H2O: 1 gam

MH2O = 16 + 2,016 = 18,016u

=> Khối lượng của 1 mol H2O là 18,016g.

Số nguyên tử H có trong 1ml H2O

= 0,666.1023 nguyên tử = 666.1020 nguyên tử

Số nguyên tử chiếm: $\frac{666.10^{20}.0,8}{100}$ = 5,325.1020 nguyên tử.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021