Câu 3: Dẫn khí clo vào nước, xảy ra hiện tượng vật lí hay hóa học ? Giải thích.

  • 1 Đánh giá

Câu 3 : Trang 101 sgk hóa 10

Dẫn khí clo vào nước, xảy ra hiện tượng vật lí hay hóa học ? Giải thích.

Bài làm:

Do clo là khí tan được trong nước nên khi dẫn khí clo vào nước, xảy ra hiện tượng vật lí , vừa là hiện tượng hóa học.

Khi hòa tan vào nước, một phần clo tác dụng với nước.

Cl2 + H2O ⥩ HCl + HClO

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021