Giải câu 3 bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 3.(Trang 35 SGK)

Số nguyên tố trong chu kì 3 và 5 là:

A. 8 và 18

B. 18 và 8

C. 8 và 8.

D. 18 và 18

Bài làm:

Đáp án A

Chu kì 3 có 8 nguyên tố nhóm A

Chu kì 5 thêm 10 nguyên tố nhóm B, tổng là 18

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021