Giải câu 1 bài 15: Hóa trị và số oxi hóa

  • 1 Đánh giá

Câu 1.(Trang 74 SGK)

Số oxi hóa của nitơ trong , $NO_{2}^{-}$, $HNO_{3}$ lần lượt là

A. +5, -3, +3.

B. -3, +3, +5

C. +3, -3, +5

D. +3, +5, -3.

Bài làm:

Đáp án B

Trong : số oxi hóa N = +1 - (+1.4) = -3

Trong số oxi hóa N = (-1) - (-2.2) = +3

Trong số oxi hóa N = 0 - (+1 + (-2).3) = +5

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021