Giải câu 2 bài 30: Lưu huỳnh

  • 1 Đánh giá

Câu 2 : Trang 132 sgk hóa 10

Đơn chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử ?

A. Cl2, O3, S.

B. S, Cl2, Br2.

C. Na, F2, S.

D. Br2, O2, Ca.

Bài làm:

Đáp án B : S, Cl2, Br2

  • Đơn chất có số oxi hóa trung gian thì vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021