Giải câu 2 bài 17: Phản ứng oxi hóa khử

  • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 83 SGK)

Trong số các phản ứng sau :

A. HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O

B. N2O5 + H2O → 2HNO3

C. 2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O

D. 2Fe(OH)3 →(đk: to) Fe2O3 + 3H2O.

Phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử.

Bài làm:

Đáp án C

2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O

Trong phản ứng này, nguyên tử N trong HNO3 có số oxi hóa là +5 sau phản ứng xuống +2. Nguyên tử S đang có số oxi hóa -2 sau phản ứng lên 0.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021