Giải câu 9 bài 25: Flo Brom Iot

  • 1 Đánh giá

Câu 9 : Trang 114 sgk hóa 10

Tính khối lượng CaF2 cần dùng để điều chế 2,5 kg dung dịch axit flohidric nồng độ 40%. Biết hiệu suất phản ứng là 80%.

Bài làm:

Ta có: mHF = = 1kg

PTHH: CaF2 + H2SO4 → CaSO4 + 2HF

78kg 40kg

X kg 1 kg

=>Khối lương CaF2 cần dùng là :

= \(\frac{1,95. 100}{80}\) = 2,4375 kg

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021