Giải câu 3 bài 6: Luyện tập Cấu tạo vỏ nguyên tử

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 30 sgk

Trong nguyên tử, những electron của lớp nào quyết định tính chất hoá học của nguyên tử nguyên tố đó ? Cho thí dụ.

Bài làm:

Trong nguyên tử, những electron ở lớp ngoài cùng quyết định tính chất hoá học của nguyên tử nguyên tố. Số electron lớp ngoài cùng đánh giá được khả năng cho hay nhận bao nhiêu electron từ đó xác định được tính phi kim hay kim loại.

Thí dụ : Kali, natri có 1 e ở lớp ngoài cùng nên thể hiện tính chất cua kim loại, oxi và lưu huỳnh đều có 6e ở lớp ngoài cùng nên thể hiện tính chất của phi kim.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021