Giải câu 7 bài 23: Hidro clorua Axit clohidric và muối clorua

  • 1 Đánh giá

Câu 7 : Trang 106 sgk hóa 10

Tính nồng độ của hai dung dịch axit clohidric trong các trường hợp sau:

a) Cần phải dùng 150ml dung dịch HCl để kết tủa hoàn toàn 200g dung dịch AgNO3 8,5%.

b) Khi cho 50g dung dịch HCl vào một cốc đựng NaHCO3 thì thu được 2,24 lít khí ở đktc.

Bài làm:

a) Ta có: = \(\frac{200. 8,5 }{100.170}\) = 0,1 (mol)

PTHH: HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3

0,1 mol ← 0,1 mol

=>Nồng độ mol của axit clohidric cần dùng là:

CM(HCl) = = 0,67 mol/l

b) Ta có: = \(\frac{2,24}{22,4}\) = 0,1 mol

PTHH: HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2 ↑ + H2O

0,1 mol 0,1 mol

=>Nồng độ phần trăm dung dịch axit clohidric cần dùng là:

C%HCl = . 100% = 7,3%

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021