Giải câu 2 bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 2 : Trang 167 sgk hóa lớp 10

Cho biết cân bằng sau được thực hiện trong bình kín:

PCl5(k) ⥩ PCl3(k) +Cl2(k) ∆H > 0

Yếu tố nào sau đây tạo nên sự tăng lượng PCl3 trong cân bằng?

A. Lấy bớt PCl5 ra.

B. Thêm Cl2 vào.

C. Giảm nhiệt độ.

D.Tăng nhiệt độ.

Bài làm:

Đáp án D:

∆H > 0 =>Phản ứng thu nhiệt => Để sự tăng lượng PCl3 trong cân bằng thì cân bằng cần chuyển dịch theo chiều thuận =>Tăng nhiệt độ.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021