Giải câu 9 bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 9.(Trang 35 SGK)

Hãy cho biết số electron thuộc lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố Li, Be, B, C, N, O, F, Ne.

Bài làm:

Số electron thuộc lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố

Li là 1e; Be là 2e; B là 3e; C là 4e; N là 5e; O là 6e; F là 7e; Ne là 8e.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021