Giải câu 3 bài 33: Axit sunfuric Muối sunfat

  • 1 Đánh giá

Câu 3 : Trang 143 sgk hóa 10

Có 4 lọ, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu : NaCl, HCl, Na2SO4, Ba(NO3)2. Hãy phân biệt dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra, nếu có.

Bài làm:

Lấy ở mỗi dung dịch một ít làm mẩu thử:

Cho từng mẫu tác dụng với dung dịch BaCl2 dung dịch trong mẫu thử nào cho kết tủa trắng là Na2SO4:

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 ↓ + 2NaCl.

Cho dung dịch AgNO3 vào 3 mẫu thử còn lại,.

Mẫu nào không có hiện tượng g là Ba(NO3)2. Hai mẫu còn lại cho kết tủa là HCl và NaCl.

HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3

NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3.

Hai mẫu còn lại ta thử bằng quỳ tím, mẫu nào làm quỳ tím chuyển đỏ là HCl còn lại là NaCl.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021