Giải câu 6 bài 13: Liên kết cộng hóa trị

  • 1 Đánh giá

Câu 6.(Trang 64 SGK) Viết công thức electron và công thức cấu tạo các phân tử sau : Cl2, CH4, C2H4, C2H2, NH3.

Bài làm:

Công thức electron và công thức cấu tạo:

Cl2

Bài 13: Liên kết cộng hóa trị

CH4

bài 13: Liên kết cộng hóa trị

C2H4

Bài 13: Liên kết cộng hóa trị

C2H2

bài 13: Liên kết cộng hóa trị

NH3

bài 13: Liên kết cộng hóa trị

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021