Giải câu 3 bài 30: Lưu huỳnh

  • 1 Đánh giá

Câu 3 : Trang 132 sgk hóa 10

Có thể dự đoán sự thay đổi như thế nào về khối lượng riêng, về nhiệt độ nóng chảy khi giữ lưu huỳnh đơn tà () dài ngày ở nhiệt độ phòng ?

Bài làm:

Do ở nhiệt độ phòng Sα bền hơn Sβ nên khi giữ lưu huỳnh đơn tà () dài ngày ở nhiệt độ phòng thì có sự chuyển hóa

()

Từ đó dẫn đến sự thay đổi

  • Khối lượng riêng của lưu huỳnh tăng dần.
  • Nhiệt độ nóng chảy thấp hơn.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021