Giải câu 2 bài 33: Axit sunfuric Muối sunfat

  • 1 Đánh giá

Câu 2 : Trang 143 sgk hóa 10

Số oxi hóa của lưu huỳnh trong một loại hợp chất là oleum H­2S2O7

A. +2.

B. +4.

C. +6.

D. +8.

Bài làm:

Đáp án C : +6

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021