Giải câu 3 bài 32: Hidrosunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit

  • 1 Đánh giá

Câu 3 : Trang 138 sgk hóa 10

Cho phản ứng hóa học :

H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất các chất phản ứng ?

A. H2S là chất oxi hóa, Cl2 là chất khử.

B. H2S là chất khử, H2O là chất oxi hóa.

C. Cl2 là chất oxi hóa, H2O là chất khử.

D. Cl2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử.

Bài làm:

Đáp án D.

Ta có: S-2 → S+6 + 8e

Cl2 + 2e → 2Cl-

=> Cl2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021