Giải câu 6 bài 5: Cấu hình electron nguyên tử

  • 1 Đánh giá

Câu 6 (Trang 28/SGK). Viết cấu hình electron của nguyên tử các cặp nguyên tố mà hạt nhân nguyên tử có số proton là :

a) 1, 3;

b) 8, 16;

c) 7, 9.

Những nguyên tố nào là kim loại ? Là phi kim ? Vì sao ?

Bài làm:

Hạt nhân nguyên tử cho biết số proton (nghĩa là cho biết số đơn vị điện tích hạt nhân) nên theo yêu cầu của đề bài ta có thế viết cấu hình electron của nguyên tử các cặp nguyên tố như sau :

a) Z = 1 : 1s1 ;

Z = 3 : 1s2 2S1 ;

b) Z = 8 : 1s2 2s2 2p4 ;

Z = 16 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ;

c) Z = 7 : 1s2 2s2 2p3 ;

Z = 9 : 1s2 2s2 2p5.

Nguyên tố kim loại có 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng, nên nguyên tố có Z = 3 là kim loại, còn nguyên tố Z = 1 là H giống kim loại nhưng không phải là kim loại.

Nguyên tố phi kim có 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng nên các nguyên tô có Z = 8, Z = 16, Z = 7, Z = 9 là phi kim.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021