Giải bài 14 hóa học 10: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

  • 1 Đánh giá

Bài học này trình bày nội dung: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử . Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

A – KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1.Tinh thể nguyên tử

  • Khái niệm: Tinh thể nguyên tử cấu tạo từ những nguyên tử được sắp xếp một cách đều đặn, theo một trật tự nhất định trong không gian tạo thành mạng tinh thể. Ở các nút của mạng tinh thể là những nguyên tử liên kết với nhau bằng các liên kết cộng hóa trị.

VD: Mạng tinh thể kim cương của cacbon

Bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

  • Tính chất: Lực liên kết cộng hóa trị trong tinh thể lớn.Vì vậy, tinh thể nguyên tử bền vững, rất cứng, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi khá cao.

2. Tinh thể phân tử

  • Khái niệm: Tinh thể phân tử cấu tạo từ những phân tử được sắp xếp một cách đều đặn, theo một trật tự nhất định trong không gian, tạo thành một mạng tinh thể. Ở các điểm nút của mạng tinh thể là những phân tử liên kết với nhau bằng lực tương tác yếu giữa các phân tử.

VD: Mạng tinh thể của phân tử I2

Bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

  • Tính chất: Trong mạng tinh thể phân tử, các phân tử vẫn tồn tại như những đơn vị độc lập và hút nhau bằng lực tương tác yếu giữa các phân tử. Vì vậy, tinh thể phân tử dễ nóng chảy, dễ bay hơi.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.(Trang 70 SGK)

Tìm câu sai trong các câu sau:

A. Kim cương là một dạng thù hình của cacbon, thuộc loại tinh thể nguyên tử.

B. Trong mạng tinh thể nguyên tử, các nguyên tử được phân bố luân phiên đều đặn theo một trật tự nhất định.

C. Lực liên kết giữa các nguyên tử trong tinh thể nguyên tử là liên kết yếu.

D. Tinh thể nguyên tử bền vững, rất cứng, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2.(Trang 70 SGK)

Tìm câu sai trong các câu sau đây;

A. Nước đá thuộc loại tinh thể phân tử.

B. Trong tinh thể phân tử, lực liên kết yếu giữa các phân tử là liên kết cộng hóa trị.

C. Trong tinh thể phân tử, lực liên kết giữa các phân tử là liên kết yếu

D. Tinh thể iot là tinh thể phân tử.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.(Trang 71 SGK)

Hãy kể tên các loại tinh thể đã học và tính chất chung của từng loại.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4.(Trang 71 SGK)

a) Hãy đưa ra một số thí dụ chất có mạng tinh thể nguyên tử, chất có mạng tinh thể phân tử.

b) So sánh nhiệt độ nóng chảy của hai loại tinh thể nói trên. Giải thích?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5.(Trang 71 SGK)

Vì sao các hợp chất ion có nhiệt độ nóng chảy cao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6.(Trang 71 SGK)

Hãy nêu liên kết hóa học chủ yếu trong 3 loại mạng tinh thể đã biết.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 10 bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử


  • 4 lượt xem