Giải bài 18 hóa học 10: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

  • 1 Đánh giá

Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 10, Tech 12h xin chia sẻ với các bạn bài: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ. Với kiến thức trọng tâm và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

A – KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. Các phản ứng trong hóa học vô cơ

1. Phản ứng hóa hợp

Trong phản ứng hóa hợp , số oxi hóa của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi.

  • Ví dụ:

Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

2. Phản ứng phân hủy

Trong phản ứng phân hủy, số oxi hóa của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi.

  • Ví dụ:

Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

3. Phản ứng thế

Trong hóa học vô cơ, phản ứng thế bao giờ cũng có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố.

  • Ví dụ:

Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

4. Phản ứng trao đổi

Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi.

  • Ví dụ:

Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

II. Kết luận

Phản ứng hóa học có sự thay đổi số oxi hóa là phản ứng oxi hóa – khử.

Phản ứng hóa học không có sự thay đổi số oxi hóa, không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. (Trang 82 SGK)

Cho phản ứng : 2Na + Cl2 → 2NaCl

Trong phản ứng này, nguyên tử natri

A. bị oxi hoá.

B. bị khử.

C. vừa bị oxi hoá, vừa bị khử.

D. không bị oxi hoá, không bị khử.

Chọn đáp án đúng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2. (Trang 82 SGK)

Cho phản ứng : Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu

Trong phản ứng này, 1 mol ion Cu2+

A. đã nhận 1 mol electron.

B. đã nhận 2 mol electron,

C. đã nhường 1 mol electron.

D. đã nhường 2 mol electron.

Chọn đáp án đúng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3. (Trang 82 SGK)

Cho các phản ứng sau :

A. Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4

B. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

C. NaH + H2O → NaOH + H2

D. 2F2 + 2H2O → 4HF + O2

Phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hoá - khử ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4. (Trang 82 SGK)

Dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxi hoá - khử là

A. tạo ra chất kết tủa.

B. tạo ra chất khí.

C. có sự thay đổi màu sắc của các chất.

D. có sự thay đổi số oxi hoá của một hay một số nguyên tố.

Chọn đáp án đúng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5. (Trang 83 SGK)

Trong những phản ứng sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử ? Giải thích.

a) SO3 + H2O → H2SO4

b) СаСОз + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

c) С + H2O →(to) CO + H2

d) CO2 + Ca(OH)2 → СаСОз + H2O

e) Ca + 2H2 → Ca(OH)2 + H2

g) 2KMnO4 →(to) K2MnO4 + MnO2 + O2.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6. (Trang 83 SGK)

Lấy ba thí dụ phản ứng hoá hợp thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử và ba thí dụ phản ứng hoá hợp không là loại phản ứng oxi hoá - khử.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7. (Trang 83 SGK)

Lấy 3 thí dụ phản ứng phân hủy là loại phản ứng oxi hoá - khử và ba thí dụ phản ứng phân hủy không là loại phản ứng oxi hoá - khử.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8. (Trang 83 SGK)

Vì sao phản ứng thế luôn luôn là loại phản ứng oxi hoá - khử ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9. (Trang 83 SGK)

Viết phương trình hoá học của các phản ứng biểu diễn các chuyển đổi sau :

bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Trong các phản ứng trên, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử ?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 10 bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ


  • 10 lượt xem