Giải bài 7 hóa học 10: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

 • 1 Đánh giá

Bài học này trình bày nội dung: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học . Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

A - Kiến thức trọng tâm

I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố hóa học

 • Các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.
 • Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng ngang (chu kì.
 • Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị (electron có khả năng tham gia vào quá trình hình thành liên kết hóa học) được xếp thành một cột (nhóm).

II. Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

1. Ô nguyên tố

 • Mỗi nguyên tố hóa học được xếp vào một ô của bảng gọi là ô nguyên tố. Các ô nguyên tố được đánh số thứ tự, số thứ tự chính là số điện tích Z của nguyên tố đó.

Bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

2.Chu kì

 • Định nghĩa: Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tang dần.
 • Số thứ tự của chu kì trùng với số lớp electron của nguyên tử của các nguyên tố trong chu kì đó.
 • Có 7 chu kì
  • Chu kì nhỏ: là các chu kì 1, 2, 3.
  • Chu kì lớn: là các chu kì 4, 5, 6, 7.

3.Nhóm nguyên tố

 • Định nghĩa: Nhóm là tập hợp các nguyên tố hóa học được xếp thành cột gồm các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron lớp ngoài cùng tương tự nhau, do đó tính chất hóa học gần giống nhau.
 • Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một nhóm có số electron hóa trị bằng nhau và bằng số thứ tự của nhóm (trừ hai cột cuối của nhóm VIIIB)
 • Các nhóm nguyên tố gồm nhóm A và nhóm B.
  • Nhóm A bao gồm các nguyên tố s và nguyên tố p
  • Nhóm B bao gồm các nguyên tố d và nguyên tố f

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.(Trang 35 SGK)

Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là:

A. 3

B. 5

C. 6

D. 7

Chọn đáp án đúng

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2.(Trang 35 SGK)

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn là:

A. 3 và 3.

B. 3 và 4

C. 4 và 4

D. 4 và 3

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.(Trang 35 SGK)

Số nguyên tố trong chu kì 3 và 5 là:

A. 8 và 18

B. 18 và 8

C. 8 và 8.

D. 18 và 18

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4.(Trang 35 SGK)

Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc nào ?

A. Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

B. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng.

C. Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành 1 cột.

D. Cả A, B, C.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5.(Trang 35 SGK)

Tìm câu sai trong các câu sau đây:

A. Bảng tuần hoàn gồm có các ô nguyên tố, các chu kì và các nhóm.

B. Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhận tăng dần.

C. Bảng tuần hoàn có 7 chu kì. Số thứ tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử.

D. Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A và 8 nhóm B.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6.(Trang 35 SGK)

Hãy cho biết nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7.(Trang 35 SGK)

a) Nhóm nguyên tố là gì ?

b) Bảng tuần hoàn các nguyên tố có bao nhiêu cột ?

c) Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm A ?

d) Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm B ? Các nhóm B gồm bao nhiêu cột ?

e) Những nhóm nào chứa nguyên tố s ? Những nhóm nào chứa nguyên tố p ?Những nhóm nào chứa nguyên tố d ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8.(Trang 35 SGK)

Hãy cho biết quan hệ giữa số thứ tự của nhóm A và số electron hóa trị của nguyên tử các nguyên tố trong nhóm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9.(Trang 35 SGK)

Hãy cho biết số electron thuộc lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố Li, Be, B, C, N, O, F, Ne.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 10 bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học


 • 24 lượt xem