Giải câu 4 bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 4 : Trang 167 sgk hóa lớp 10

Trong các cặp phản ứng sau, phản ứng nào có tốc độ lớn hơn?

a) Fe + CuSO4 (2M) và Fe + CuSO4 (4M)

b) Zn + CuSO4 (2M, 250C) và Zn + CuSO4 (2M,500C)

c) Zn(hạt) + CuSO4 (2M) và Zn(bột) + CuSO4 (2M)

d) 2H2 + O2 →(to thường) 2H2O và 2H2 + O2 →(tothường ,Pt) 2H2O

(Nếu không có gì thêm là so sánh trong cùng điều kiện).

Bài làm:

Những phản ứng có tốc độ lớn hơn:

a) Fe + CuSO4 (4M) do CuSO4 có nồng độ lớn hơn

b) Zn + CuSO4 (2M,500C) do có phản ứng trong điều kiện nhiệt độ lớn hơn.

c) Zn(bột) + CuSO4 (2M) tuy CuSO4 có cùng nồng độ nhưng Zn ở dạng bột thì diện tích tiếp xúc tăng nên tốc độ phản ứng lớn hơn.

d) 2H2 + O2 →(to thường ,Pt) 2H2O ở nhiệt độ thường nhưng phản ứng có thêm Pt là chất xúc tác thì phản ứng có tốc độ lớn hơn.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021