Giải câu 8 bài 32: Hidrosunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit

  • 1 Đánh giá

Câu 8 : Trang 139 sgk hóa 10

Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dung dịch HCl (dư), thu được 2,464 lít hỗn hợp khí (đktc). Cho hỗn hợp khí này đi qua dung dịch Pb(NO3)2 (dư) thu được 23,9 gam kết tủa màu đen.

a) Viết các phương trình phản ứng.

b) Hỗn hợp khí thu được gồm những khí nào ? Thể tích mỗi khí là bao nhiêu (đktc) ?

c) Tính khối lượng của Fe và Fe trong hỗn hợp ban đầu.

Bài làm:

Ta có: nhh khí = (mol), \(n_{PbS}=\frac{23,9}{239}=0,1\) (mol).

a) Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dung dịch HCl (dư) :

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (1)

FeS + 2HCL → FeCl2 + H2S (2)

H2S + Pb(NO3)2 → PbS + 2HNO3 (3)

0,1 0,1

b) Từ phương trình (2) và (3) => nH2S = nFeS = 0,1 (mol)

Mà nH2S + nH2 = 0,11 => nH2 = 0,01 (mol)

Thể tích mỗi khí là:

0,01. 22,4 = 0,224 (lít),

0,1. 22,4 = 2,24 (lít).

c) Khối lượng của Fe và FeS trong hỗn hợp ban đầu là:

mFe = 56.0,01 = 0,56g ;

mFeS = 0,1.88 = 8,8g.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021