Giải câu 6 bài 29: Oxi Ozon

  • 1 Đánh giá

Câu 6 : Trang 128 sgk hóa 10

Cho hỗn hợp khí oxi và ozon. Sau một thời gian, ozon bị phân hủy hết, ta được một chất khí duy nhất có thể tích tăng thêm 2%.

(Phương trình hóa học là 2O3 → 3O­2 )

a) Hãy giải thích sự tăng lên của hỗn hợp khí.

b) Xác định thành phần phần trăm theo thể tích của hỗn hợp khí.

(Biết các thể tích khí được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất).

Bài làm:

a) Hỗn hợp khí có thể tích tăng lên do cứ 2 mol O3 lại phân hủy ra 3 mol O2

=>Tăng lên 1 mol so với ban đầu.

b) Đặt x và y lần lượt là số mol của O2 và O3 trong hỗn hợp

2O3 → 3O­2

y 1,5y

=>Số mol khí sau phản ứng: (x + 1,5y)

Số mol tăng là (x + 1,5y) – (x + y) = 0,5y.

Thể tích sau phản ứng tăng 2% => 0,5y tương ứng với 2%

=> y tương ứng với 4%.

Vậy thành phần phần trăm khí oxi là 96% và ozon là 4%.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021