Giải câu 2 bài 15: Hóa trị và số oxi hóa

  • 1 Đánh giá

Câu 2.(Trang 74 SGK)

Số oxi hóa của Mn, Fe trong Fe3+ , S trong SO3 , P trong lần lượt là:

A. 0, +3, +6, +5

B. 0, +3, +5, +6

C. +3, +5, 0, +6

D. +5, +6, +3, 0.

Bài làm:

Đáp án A

Trong phân tử SO3 số oxi hóa của S: 0 - (-2).3 = +6

Trong phân tử số oxi hóa của P: (-3) - (-2).4 = +5

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021