Giải câu 1 bài 38: Cân bằng hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 1 : Trang 162 sgk hóa lớp 10

Ý nào sau đây là đúng:

A. Bất cứ phản ứng nào cũng phải đạt đến trạng thái cân bằng hóa học.

B. Khi phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng thì phản ứng dừng lại.

C. Chỉ có những phản ứng thuận nghịch mới có trạng thái cân bằng hóa học.

D. Ở trạng thái cân bằng, khối lượng các chất ở hai vế của phương trình phản ứng phải bằng nhau.

Bài làm:

Đáp án C:

  • Chỉ có những phản ứng thuận nghịch mới có trạng thái cân bằng hóa học, còn phản ứng hoàn toàn thì không có cân bằng hóa học.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021